0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Audítorská dokumentácia

Audítorská dokumentácia je výhradne pre audítorov. Je vaším sprievodcom počas celého výkonu auditu, pretože Vás upozorní na všetky kroky (pracovné listy) v priebehu výkonu auditu. Pri priebežnom zostavovaní dokumentácie odpadajú časové stresy a dodatočné dohľadávanie podpornej dokumentácie u klienta.

Základná charakteristika programu

Audítorská dokumentácia

je aktuálnym produktom spoločnosti AuditSoft s.r.o. Je určený na spracovanie spisu – dokumentácie audítora. Pri vývoji sme sa zamerali na vytvorenie technologicky vyspelého programu spolu so zachovaním jednoduchosti ovládania a prehľadnosti zobrazovania informácií. Program je spracovaný v MS EXCEL. Obsahuje niekoľko voliteľných základných modulov, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať. Program obsahuje štyri základné moduly:

Štyri základné moduly:

 • prijatie a riadenie zákazky
 • plánovanie
 • stratégia auditu a plán auditu, čtovné systémy a testy kontrol
 • posúdenie účtovných procesov a internej kontroly: Testovanie – substantívne postupy.

Venujte aj pozornosť sekcií Blog na stránke, kde sa nachádzajú podrobnejšie popísané postupy, informácie, rady a výhody ohľadom dokumentácie (spisu audítora)

Audítorská dokumentácia nenahrádza prácu štatutárneho audítora. Je to pomocná “ barlička “ na pomoc pri postupe výkonu štatutárneho auditu so zapracovanými legislatívnymi požiadavkami.

Softvér spoločnosti AuditSoft s.r.o. napomáha štatutárnemu audítorovi dodržať program auditu a jednotlivé fázy, až po uzavretie spisu v zmysle legislatívnych požiadaviek.

Štatutárny audítor podľa charakteru audítovaného klienta dopĺňa vo svojom audítorskom spise získané informácie pri výkone auditu, prehodnocuje riziká, určuje významnosť, testovanie, vzorky a zaznamenáva získané informácie o audítovanom klientovi.

Pre voľbu jednoduchosti sme pridali o.i. aj najvýraznejší benefit a to, že všetky účty z hlavných kníh sú prepojené na všetky pracovné listy (substatívne testy) a jednoduchší výber vzoriek z denníka cez kontigenčné tabuľky.

 • Pravidelná aktualizácia, priama telefonická podpora autorov programu, rýchly servis priamo u užívateľa
 • cena / výkon – jeden z najlepších na trhu (pre jednoduché ovládanie)
 • minimálne nároky na zaškolenie užívateľov, jednoduchá implementácia,
 • prehľadný pomocník, doplnkové návody konkrétnych príkladov s postupom a obrazovkami programu

Aktualizácia dokumentácie pre rok 2020

 • sú spracované výkazy obcí za rok 2020,
 • sú spracované konsolidované výkazy obcí za rok 2020 a doplnené o výkazy ÚJ vstupujúcich do konsolidácie ,
 • nastavená mapa pracovných listov chronologicky,
 • doplnili sme aspekty auditu v súvislosti s pandémiou COVID-19,
 • dopracovali sme pracovný list o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (konečný užívateľ výhod v zmysle zákona 297/2008 Z.z.),
 • dopracovali sme pracovný list o register diskvalifikácií,
 • dopracovali sme pracovný list o neobvyklé obchodné transakcie a overenie konečného užívateľa výhod,
 • prepojili sme overenie k súladu rozpočtového hospodárenia obcí so zákonom č. 583/2004 Z.z.
  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s opisom finančných výkazov (každá obec ich má ),
 • overenie výkazov z registra účtovných výkazov na hlavné knihy,
 • dopracovali sme Faktor spoľahlivosti a Faktor rozšírenia pre stanovenie populácie Substantívné testovanie,
 • dopracovali sme posúdenie ekonomických ukazovateľov – pred auditom (630Analýzy) a o ukazovatele hodnotenia subjektu verejného sektora,
 • dopracovali sme pracovný list o výpočet pomeru vlastného imania a záväzkov “ Spoločnosť v kríze „,
 • doplnili sme pracovné listy o interný monitoring,
 • dopracovali sme záverečný kontrolný a schvaľovací formulár a záverečné jednania,
 • dopracovali sme záverečné jednania – Upozornenie pre nasledujúci audit,
 • dopracovali sme zhrnutie internej kontroly – celkom,
 • dopracovali sme pracovné listý o dotazník pre osobu vykonávajúcu monitorovanie, kontrolu kvality zákazky a správu o vykonanom monitorovaní,

Prezentácia programu (na stiahnutie)

audit podniku a jeho operácii

Dokumentácia Podniky

Dokumentácia Podniky účtovných jednotiek (zapísané do obchodného registra) obsahuje o.i. aj – overenie údajov ÚJ, ochranu pred legalizáciou príjmov..,  register diskvalifikácií, komunikácie, stanovenie rozpočtu, overenie konečného užívateľa výhod, Spoločnosť v kríze, interný monitoring, správu nezávislého audítora pre Výbor pre audit, Finančnú analýzu …

viď zobraziť dokument

Dokumentácia neziskové

Dokumentácia neziskových účtovných jednotiek (združenia, nadácia, verejnoprospešné organizácie, neinvestičné fond, politické strany a hnutia, Organizácie s medzinárodným prvkom)

audit neziskovej organizácie
audit obce

Dokumentácia obec

Dokumentácia obec :

Vstupné údaje cez hlavné knihy resp. prostredníctvom výkazov – z verejného registra účtovných závierok, pretože čo účet, to riadok z výkazu. Porovnanie hlavných kníh s podanými výkazmi, kontinuita výkazov,  overenie k súladu rozpočtového hospodárenia obcí so zákonom, vývoj dlhu a dlhová služba, overenie vzniku dôvodov na nútenú správu a pre ozdravný režim, účelové a časové použitie prostriedkov rozpočtu (§13) …

Dokumentácia konsolidovaná obec

Dokumentácia konsolidovaná obec :

Z poznámok konsolidovanej účtovnej závierky sú vyskladané všetky účtovné jednotky (výkazy – z verejného registra účtovných závierok ), ktoré vstúpili do konsolidácie.

audit obce - konsolidovana

Spracované obce

Konsolidované obce

ÚJ v konsolidácií

Spracované výkazy

Ceny produktov

Ceny produktov sú nastavené optimálne pre potreby audítora a vychádzajú z náročnosti zostavenia dokumentácie v prostredi MS Excel.

Je spracovaných : cca 110 pracovných listov v dokumentácií,

2919 obcí – opísané výkazy z verejného zdroja – registra účtovných závierok

1131 konsolidovaný obcí, ktoré zahŕňajú opis 26 786 výkazov, ktoré vstupujú do konsolidácie

Ceny služieb

Pre skvalitnenie produktu – dokumetácie audítora, dávame do pozornosti služby a ich ceny, ktoré majú zjednodušiť prípravu pre spracovanie dokumentácie (úprava HK, denníkov a ich implementácia). Upravíme len HK a denníky, ktoré nebudú obsahovať údaje o klientovi (IČO, názov ÚJ …)

Predbežná objednávka na služby

Objednávka produktov

Dokumentácia

12 + 2 =

Schválenie objednávky pre odoslania

3
Povinné údaje sú označené * , ak nebudú vyplnené, objednávka sa nezrealizuje
3
Objednávku podľa možnosti vyplňte úplne a skontrolujte jej obsah pred odoslaním
3
Ak nie ste audítorská spoločnosť, potom je potrebné vyplniť meno a priezvisko audítora
3
Licencia audítora je povinný údaj
3
Údaje Meno a priezvisko audítora, licencie budú zapisované do dokumentácie
3
Vyplňte IČO a názov spoločnosti, tak aby sme vám mohli zaslať faktúru
3
Vyplňte email aby sme vám vedeli zaslať produkt
3
Do správy uvádzajte IČO každej účtovnej jednotky, pre ktorú potrebujete spracovať dokumentáciu
3
Pod správou sa nachádzajú dve číslice, ktoré treba spočítať a výsledok zapísať do prázdneho štvorčeka a stlačiť ODOSLAŤ