0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Interné predpisy …

Pracovný list (250) Interné predpisy – Zohľadnenie zákonov a predpisov pri audite finančných výkazov analyzuje  zdokumentovanie interných predpisov (posúdenie súladu so zákonmi a s predpismi) z rôzných činností účtovnej jednotky Dotazník na existenciu a...

Posúdenie nezávislosti

Pracovný list (240) posúdenie a vyhodnotenie nezávislosti audítora a členov tímu pracujúceho na zákazke Všeobecná nezávislosť (finančná, konflikt záujmov,…) Nezávislosť na klientovi (vzťahy medzi členmi a nezávislosťou) Nezávislosť interná (vplyv členov na...

Register diskvalifkácie

Pracovný list (100_4) je zameraný na overenie na základe súdu, že po dobu uvedenú v rozhodnutí súdu, alebo na základe rozhodnutia súdu po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia (ďalej len „rozhodnutie o vylúčení„), fyzická osoba nebude môcť vykonávať funkciu...

Stanovenie rozpočtu …

Pracovný list (230) je zameraný na stanovenie rozpočtu, náročnosti a doby trvania auditu. Stanovenie plánu hodín na jednotlivé činnosti (vychádza sa z hodnoty majetku netto a tržieb resp. pri obciach z príjmovej časti rozpočtu podľa výkazu FIN  v náväznosti na etický...

Diskusia v tíme

Pracovný list (220) je zameraný na oboznámenie sa členov tímu so stratégiou výkonu zákazky s dôrazom na profesionálny skepticizmus (základné potreby, potencionálne podvody, stratégia výkonu auditu) Základné informácie o účtovnej jednotke (poznánie charakteru účtovnej...