0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Úvod

Tento blog je venovaný príspevkom k dokumentácií audítora. Má byť prierezom celej činnosti audítora v priebehu výkonu auditu a zároveň má dať klientovi predstavu o potrebe a význame výkonu auditu

Prehľad článkov : Manuál k dokumentácií

Inštalácia

Do mailu - poštovej schránky dostávate prílohy, ktoré sú spravidla komprimované (stlačené - archivované). V takejto prílohe sa môže nachádzať viac súborov. Na prvý pohľad vidíte všetky súbory v prílohe. Podarí sa vám ich otvoriť a zobraziť ich obsah. No až teraz nastávajú komplikácie, pretože ak zmeníte obsah, chcete aktualizovať údaje v...

Spustenie dokumentácie

V adresári dokumentácie otvárate ako prvý súbor vstup (vstup.xlsm) a ako druhý súbor dokum01...xlsm. 

Stav rozpracovanosti pracovného listu

Meníte stav Rozpracovanosti pracovného list (viď list Mapa). Na výber máte : Rozprac. list Uzavretý list

Odpracované hodiny – Stanovenie rozpočtu

Na každom pracovnom liste (riadky 6 - 9) sa nachádzajú odpracované hodiny : Plán (min.) resp. Plán (hod.) Tieto údaje vstupujú z pracovného listu 230 a práve preto v jednotlivých pracovných listoch nedoporučujeme tento údaj meniť, pretože sa naruší celková integrita rozpočtu. Tieto údaje v pracovných listoch majú informačný charakter a...

Stanovenie rozpočtu

Stanovenie rozpočtu (230) vychádza z etického kódexu. Na riadkoch 19 - 22 sú stanovené údaje priamo z výkazov. Na riadku 24 je určená doba trvania auditu. Doba trvania auditu je v intervale 1 - 10 v rámci pásma Total (mil. EUR) na daný počet hodín. Interval 10 predstavuje najnižší počet  plánovania hodín v rámci intervalu odpracovania hodín a...

FS – Faktor spoľahlivosti a FR – faktor rozšírenia

V pracovných listoch - Substantívne postupy - Testovanie (530_10 - 530_80) sú riešené postupy pre testovanie a ich spoľahlivosť. Na riadku 18 je stanovená hladina významnosti z listu 320 (modré pole) - tento údaj Vás bude sprevádza celou dokumentáciou. Bližšie informácie o významnosti nájdete v nasledujúcom blogu. Na riadku 20 si môžete...

Významnosť

Určujeme významnosť na úrovni účtovnej závierky ako celku. Pre základ určenia významnosti používame účtovné výkazy resp. v našom prípade hlavnú knihu : Aktíva netto, Tržby (60x), Vlastné imanie a Zisk pred zdanením. Pre každú položku máme navrhnutú dolnú a hornú hranicu v %. Medzi dolnou a hornou hranicou zvolíme kritickú významnosť v %. Čím...

Prehľad článkov : Prijatie a riadenie zákazky

Sumarizácia požiadaviek audítora vo vzťahu k dokumentom potrebným k overeniu účtovnej závierky

Sumarizácia požiadaviek audítora vo vzťahu k dokumentom potrebným k overeniu účtovnej závierky je prvým predpokladom, aby sme mohli začať uvažovať o prijatí a riadení zákazky. V pracovnom liste (100_0) sa nachádza až 57 možných typov dokumentov, ktoré nám dajú prvú predstavu o účtovnej jednotke.  Prioritu majú : Doklady o pridelení IČO, DIČ,...

Porozumenie činnosti a oblasti podnikania klienta

Pracovný list (100_1) Porozumenie činnosti a oblasti podnikania klienta identifikuje a posudzuje účtovnú jednotku na základe doplňujúcich otázok z jednotlivých manažérskych činností. Popis právnej formy (napr. zoznam dcérskych účtovných jednotiek a zoznam pridružených podnikov...) Financie (hlavných zdrojov finančných...

Údaje o audítorskej zákazke

Pracovný list (100_2) identifikuje účtovnú jednotku z pohľadu : Dostupných informačných zdrojov (pozitívnou / negatívnou publicitou, podozrení z podvodov a sprenevery ... ) Rizikové zhodnotenie zákazky (riziká ktoré ohrozujú ÚJ z externého a interného prostredia  ) napr. platobná neschopnosť, legislatíva, trhy ...  Požiadavky na audítora...

Stratégia auditu

Pracovný list (200) venuje pozornosť z dokumentovaniu priebehu auditu,  poznaniu klienta,  charakteru zákazky,  postupov,  analýzam a zameraním na zákazku Stratégia auditu (plánovanie) - termíny (rokovania, vykonania auditu a vydania správy) Charakter zákazky (typ zákazky, audítorský tým, práca experta)  Načasovanie zákazky (skutočnosť) -...

Dátumové overenie audítorskej zákazky

Pracovný list (205) identifikuje základné prvotné informácie pre výkon auditu - akceptácia zákazky z pohľadu klienta Dátumové overenie audítorskej zákazky (vymenovanie auditora, schválenie účtovnej závierky a jej zverejnenie, vydanie a zverejnenie správy, ...) Priebežné zhodnotenie pracovného listu a analýza stupňa rizika (nízke, stredné a...

Posúdenie rizík – Pokračovanie zákazky resp. nová zákazka

Pracovný list (210_1 a 210_2(nová zákazka)) posudzuje základné riziká pri akceptácii klienta, na základe doplňujúcich otázok. Integrita vedenia spoločnosti (právne sankcie, súdne spory, negatívna publicita, podozrenia z podvodov a sprenevery...) Získanie nasledujúcich dokumentov (stanovy, zápisnice z valného zhromaždenia, leasingové a úverové...

Poskytnutie audítorských služieb

Pracovný list (215) Predpoklady na vykonanie auditu (Identifikovaný rámec účtovného výkazníctva) Druh zákazky a jej výstupy Povinnosť auditu (povinný, dobrovoľný) Obsahuje vyjadrenie manažmentu uznanie a pochopenie (zodpovednosť za finančné výkazy, za internú kontrolu, umožnenie neobmedzeného prístup audítora ku všetkým relevantným informáciám a...

Diskusia v tíme

Pracovný list (220) je zameraný na oboznámenie sa členov tímu so stratégiou výkonu zákazky s dôrazom na profesionálny skepticizmus (základné potreby, potencionálne podvody, stratégia výkonu auditu) Základné informácie o účtovnej jednotke (poznánie charakteru účtovnej jednotky) Interná kontrola  Potencionálne podvody (transakcie so spriaznenými...

Stanovenie rozpočtu …

Pracovný list (230) je zameraný na stanovenie rozpočtu, náročnosti a doby trvania auditu. Stanovenie plánu hodín na jednotlivé činnosti (vychádza sa z hodnoty majetku netto a tržieb resp. pri obciach z príjmovej časti rozpočtu podľa výkazu FIN  v náväznosti na etický kódex). Plán a skutočnosť je v minutách, pretože plánovaných činnosti je cca 75,...

O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Pracovný list (100_3) O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. V zmysle Zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) je audítor, daňový poradca, alebo ekonomický...

Register diskvalifkácie

Pracovný list (100_4) je zameraný na overenie na základe súdu, že po dobu uvedenú v rozhodnutí súdu, alebo na základe rozhodnutia súdu po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia (ďalej len „rozhodnutie o vylúčení„), fyzická osoba nebude môcť vykonávať funkciu Pre účely identifikácie údaje...

Posúdenie nezávislosti

Pracovný list (240) posúdenie a vyhodnotenie nezávislosti audítora a členov tímu pracujúceho na zákazke Všeobecná nezávislosť (finančná, konflikt záujmov,...)Nezávislosť na klientovi (vzťahy medzi členmi a nezávislosťou) Nezávislosť interná (vplyv členov na vlastníkov a spoločníkov audítorskej spoločnosti na priebeh auditu ) Priebežné...

Interné predpisy …

Pracovný list (250) Interné predpisy - Zohľadnenie zákonov a predpisov pri audite finančných výkazov analyzuje  zdokumentovanie interných predpisov (posúdenie súladu so zákonmi a s predpismi) z rôzných činností účtovnej jednotky Dotazník na existenciu a aktuálnosť vypracovaných Vnútropodnikových smerníc Dotazník na dodržanie požiadaviek zákona o...

Prehľad článkov : Plánovanie – Stratégia auditu a plán auditu

Porozumenie činnosti klienta

Pracovný list (300) - posúdenie a vyhodnotenie významných nesprávnosti na základe poznania účtovnej jednotky a jej prostredia Účtovná jednotka (vlastnícka štruktúra prehľadná, postoj vedenia k internej kontrole adekvátny...) Činnosti účtovnej jednotky (predmet podnikania v súlade s údajmi, organizačná štruktúra, finančné zdroje účtovnej jednotky...

Významnosť

Pracovný list (320)  Určenie významnosti na úrovni účtovnej závierky ako celku, určenie minimálnej chyby alebo v prípade potreby aj špecifickú významnosť,  posúdenie možnosti výpočtu významnosti, identifikovanie potenciálnych užívateľov účtovnej závierky, špecifikácia očakávania nižšie významnosti, ako celkovú významnosť, záverečné zhodnotenie...

Prehľad článkov : Účtovné systémy a testy internej kontroly

Posúdenie účtovných procesov a internej kontroly

Pracovný list (405) je zameraný na účtovné systémy a kontrolné prostredie resp. ide o zistenie úrovene závislosti klienta na výpočtovej technike. Kontrolný formulár porozumenia účtovnému systému (počítačové prostredie - spracovanie dát, metódy a postupy, informačné systémy na spracovanie (typ, agenda, spoľahlivosť...) ) Počítačové systémy (úroveň...

Účtovné systémy a kontrolné prostredie

Pracovný list (460_475) rieší účtovanie záväzkov, realizovaných platieb, prijatých a vydaných dobropisov, miezd ... Detailný pohľad aplikačných systémov  (Nákupy/Záväzky/Platby) Detailný pohľad aplikačných systémov  (Mzdy) Detailný pohľad aplikačných systémov  (Výmery/Pohľadávky/Platby) Vyhodnotenie a analýza účtovných systémov a kontrolného...

Prehľad článkov : Testovanie – substantívné postupy

Overenie k súladu rozpočtového hospodárenia obcí so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Pracovný list (501_1 - 15) rieší overenie k súladu rozpočtového hospodárenia obcí so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ( Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku podľa odseku 3 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový) § 17 Pravidlá používania návratných zdrojov financovania (pravidlá používania...

Substantívne postupy – Testovanie – hlavná kniha – bilančná kontinuita

Pracovný list (505_1 - 2) odsúhlasenie každej položky, prípadne medzisúčet na hlavnú knihu, vytvorenie odkazov k príslušným čiastkam z úvodného rozpisu na podporné rozpisy a naopak (krížové odkazy). Možné nesprávnosti v začiatočných stavoch (overenie začiatočných stavov...) Identifikované nesprávnosti (analyzovanie dodatočných audítorských...

Prehľad článkov :  Záverečné audítorské postupy

Potvrdenie od právnikov

Pracovný list (545) cieľom je : získanie od právnikov potvrdenia o súdnych sporoch a ich možného vplyvu na účtovnú závierku. získanie od banky potvrdenie o stave účtu ku dňu účtovnej závierky a ich možného vplyvu na výkon audítu. získanie od odberateľov potvrdenie stavu záväzkov ku dňu účtovnej závierky a ich možného vplyvu na výkon...

Preverenie transakcií so spriaznenými osobami

Pracovný list (550) je zameraný na získanie a analýzu informácií o transakciach so spriaznenými osobami, ich identifikovanie a zverejnenie v účtovnej závierke v súlade s ISA 550.

Kontrolný formulár posúdenia následných udalostí

Pracovný list (560) Kontrola udalostí po dátume zostavenia účtovnej závierky

Posúdenie predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky

Pracovný list (570) Získanie dostatočných audítorských dôkazov, (či v účtovnej jednotke resp. aj v  obci/meste/VUC ) nie je ohrozený základný princíp nepretržitého pokračovania v činnosti.

Vyhlásenie vedenia spoločnosti

Pracovný list (580)  Ziskanie a analyzovanie od vedenia účtovnej jednotky, písomné vyhlásenia o ich presvedčení, že si splnili zodpovednosť za zostavenie účtovnej závierky a úplnosť poskytnutých informácií a uznanie zodpovednosti za zostavenie účtovnej závierky v súlade s platnými predpismi a potvrdeniami

List vedeniu spoločnosti

Pracovný list (585) príprava návrhu listu vedeniu spoločnosti so všetkými skutočnostiami, ktoré auditor považuje za vhodné oznámiť účtovnej jednotke

Posúdenie účtovnej závierky ako celku

Pracovný list (600) Záverečné posúdenie účtovnej závierky ako celku.Kontrola vykonania naplánovaných činností a posúdenie zistených chýb a nesprávnosti resp. prijatie záveru.

Overenie poznámok

Pracovný list (600_1)  Overenie úplnosti a správnosti zverejnenia informácií a údajov v poznámkach účtovnej závierky na základe zistení z auditu. Identifikačné údaje účtovnej jednotky Opis činnosti účtovnej jednotky Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky Informácie o organizáciách zriadených a založených...

Overenie súladu výročnej správy

Pracovný list (600_2) Overenie úplnosti a správnosti zverejnenia informácií a údajov vo výročnej správe na základe zistení z auditu. Posúdenie, či medzi výročnou správou a účtovnou závierkou neexistuje významný nesúlad, vydanie správy audítora, kde je vyjadrenie názoru na výročnú správu.   

Súhrn zistených chýb a nesprávností

Pracovný list (605) Zdokumentovanie zistených chýb a nesprávnosti počas výkonu auditu a ich zhodnotenie a ich vplyv a dopad neopravených chýb a nesprávností na účtovnú závierku Pracovný list je rekapituláciou pracovných listov (Kontrolné aktivity a tvrdenia, Účtovné systémy a kontrolné prostredie, Účtovné systémy a kontrolné...

Použitie práce experta nominovaného audítorom

Pracovný list (620) Posúdenie vhodnosti použitia práce experta (Rozhodnutie o potrebe experta, Spôsobilosť experta, Vhodnosť uzatvorenia zmluvy s expertom, Vyhodnotenie práce experta )

Záverečné analytické postupy

Pracovné listy (660) Ziskanie a analyzovanie informácií pri záverečných analytických postupoch pred koncom auditu ktoré majú vplyv na celkovom zhodnotení, že účtovná závierka zodpovedá získaným poznatkom o účtovnej jednotke. Popis zmien oproti predchádzajúcemu účtovnému odobiu nad hladinou významnosti.

Dokumentácia audítora - mapa

Pre akceptovanie a riadenie zákazky audítu sú spracované pracovné listy :

Prijatie a riadenie zákazky

- Porozumenie činnosti a oblasti podnikania klienta

- Údaje o audítorskej zákazke

- O ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Register diskvalifkácií

- Stratégia auditu

- Plánovanie a priraďovanie zamestnancov na zákazky

- Dátumové overenie audítorskej zákazky

- Posúdenie rizík - Pokračovanie zákazky / nová zákazka

- Poskytnutie audítorských služieb

- Diskusia v tíme    /   - Stanovenie rozpočtu

- Posúdenie nezávislosti

- Interné predpisy - Zohľadnenie zákonov a predpisov

- Neobvyklé obchodné transakcie a overenie konečného užívateľa výhod

- Komunikácia - zabezpčene kvality auditu. s klientom (významné rokovania) a zápisy z rokovania vedenia spoločnosti

Plánovanie - Stratégia auditu a plán auditu

- Porozumenie činnosti klienta

- Vnútorná kontrola a riziko podvodu

- Významnosť

- Plánovanie a odhad rizika

- Kontrolné aktivity a tvrdenia

- Predbežné analytické postupy (na výkazy)

- Zhodnotenie rizík na jednotlivých úrovniach - Hlavnej knihy resp. výkazov

Účtovné systémy a testy kontrol - Posúdenie účtovných procesov a internej kontroly

- Účtovné systémy a kontrolné prostredie

 

Testovanie - Substantívne postupy

- hlavná kniha

- Bilančná kontinuita

- Výkazy (38 testov na nesprávnosti) 

Záverečné audítorské postupy

- Potvrdenie od právnikov - Externé potvrdenia

-  Preverenie transakcií so spriaznenými osobami

- Kontrolný formulár posúdenia následných udalostí

- Finančná analýza

- Posúdenie predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky

- Výpočet pomeru vlastného imania a záväzkov " Spoločnosť v kríze "

- Vyhlásenie vedenia spoločnosti

- List vedeniu spoločnosti

- Overenie poznámok / súladu výročnej správy

- Súhrn zistených chýb a nesprávností

- Interný monitoring I. - III.

- Záverečné analytické postupy

- Záverečný kontrolný a schvaľovací formulár

- Záverečné jednania / Upozornenie pre nasledujúci audit

- Správa nezávislého audítora

 

Externý monitoring (Kontrola kvality zákazky)

- Z M L U V A - pri spolupráci pri vykonávaní kontroly kvality zákaziek a ....

- Vyhlásenie o mlčanlivosti

- Proces monitorovania - Dotazník pre osobu vykonávajúcu monitorovanie

 - Správa o vykonaní monitorovania

Pošlite nám feedback