0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (501_1 – 15) rieší overenie k súladu rozpočtového hospodárenia obcí so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ( Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku podľa odseku 3 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový)

§ 17 Pravidlá používania návratných zdrojov financovania (pravidlá používania návratných zdrojov financovania)

Proces zostavenia, členenia a hodnotenia rozpočtu

 Doržiavanie rozpočtu, zmeny rozpočtu a ich schválenie, rozpočtové opatrenia, rozpočtové provizórium

Posúdenie finančných vzťahov štátu k rozpočtu (podiely na daniach v správe štátu, dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, ďalšie dotácie v súlade so zákonom )

Účelové a časové použitie prostriedkov rozpočtu (§13)

Zúčtovanie prijatých a poskytnutých transferov

Sledovanie a vykazovanie vzťahov so zriadenými PO a RO

Sledovanie rozpočtovej klasifikácie príjmov a výdavkov rozpočtu

Poskytnutie záruk za iné subjekty

Obsah a forma záverečného účtu – súlad so zákonom

Usporiadanie prebytku rozpočtu :   Overenie hospodárenia obce odpad

Overenie účtu 042 na kapitálové výdavky

Overenie vzniku dôvodov na nútenú správu a pre ozdravný režim

Vývoj dlhu a dlhová služba :    Sumár rozpočtu