0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Záverečné analytické postupy

Pracovné listy (660) Ziskanie a analyzovanie informácií pri záverečných analytických postupoch pred koncom auditu ktoré majú vplyv na celkovom zhodnotení, že účtovná závierka zodpovedá získaným poznatkom o účtovnej jednotke. Popis zmien oproti predchádzajúcemu...

Súhrn zistených chýb a nesprávností

Pracovný list (605) Zdokumentovanie zistených chýb a nesprávnosti počas výkonu auditu a ich zhodnotenie a ich vplyv a dopad neopravených chýb a nesprávností na účtovnú závierku Pracovný list je rekapituláciou pracovných listov (Kontrolné aktivity a tvrdenia, Účtovné...

Overenie súladu výročnej správy

Pracovný list (600_2) Overenie úplnosti a správnosti zverejnenia informácií a údajov vo výročnej správe na základe zistení z auditu. Posúdenie, či medzi výročnou správou a účtovnou závierkou neexistuje významný nesúlad, vydanie správy audítora, kde je vyjadrenie...

Overenie poznámok

Pracovný list (600_1)  Overenie úplnosti a správnosti zverejnenia informácií a údajov v poznámkach účtovnej závierky na základe zistení z auditu. Identifikačné údaje účtovnej jednotky Opis činnosti účtovnej jednotky Informácie o štatutárnych zástupcoch a o...