0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (600_2)

Overenie úplnosti a správnosti zverejnenia informácií a údajov vo výročnej správe na základe zistení z auditu. Posúdenie, či medzi výročnou správou a účtovnou závierkou neexistuje významný nesúlad, vydanie správy audítora, kde je vyjadrenie názoru na výročnú správu.