0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (600_1) 

Overenie úplnosti a správnosti zverejnenia informácií a údajov v poznámkach účtovnej závierky na základe zistení z auditu.

Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Opis činnosti účtovnej jednotky

Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky

Informácie o organizáciách zriadených a založených účtovnou jednotkou

Účtovné zásady a účtovné metódy

Informácie o údajoch na strane aktív súvahy

Informácie o údajoch na strane pasív súvahy

Informácie o výnosoch a nákladoch

Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Informácie o spriaznených osobách a o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky