0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Určujeme významnosť na úrovni účtovnej závierky ako celku. Pre základ určenia významnosti používame účtovné výkazy resp. v našom prípade hlavnú knihu :

Aktíva netto, Tržby (60x), Vlastné imanie a Zisk pred zdanením. Pre každú položku máme navrhnutú dolnú a hornú hranicu v %. Medzi dolnou a hornou hranicou zvolíme kritickú významnosť v %. Čím je účtovná jednotka rizikovejšia, tak bude aj hranica významnosti nižšia – alebo sa zvýši počet účtovných operácií pre substantívne testovanie. Ak ide o opakovaný audit a účtovná jednotka nie je riziková môžeme zvoliť strenú hodnotu medzi navrhovanou dolnou a hornou hranicou.

Stanovenie a výpočet intervalu pre kritickú hranicu významnosti : aktuálne a predošlé obdobie, kedy popisujeme napr. prečo meníme výber významnosti a % kritickej významnosti oproti predošlému obdobiu. Zároveň popisujeme aj faktory, ktoré ovplyvnili naše rozhodnutie pri výbere.

Významnosť na vykonávanie

Na riadku 81 vyberáme podmienku významnosti z :  Aktíva netto, Tržby (60x), Vlastné imanie a Zisk pred zdanením a Hodnotu z riadku 82. Tieto údaje sa automaticky prenesú do pracovných listov “ Substantívne postupy – Testovanie – hlavnej knihy “ podľa účtov vo výkazoch.