0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (215)

Predpoklady na vykonanie auditu (Identifikovaný rámec účtovného výkazníctva)

Druh zákazky a jej výstupy

Povinnosť auditu (povinný, dobrovoľný)

Obsahuje vyjadrenie manažmentu uznanie a pochopenie (zodpovednosť za finančné výkazy, za internú kontrolu, umožnenie neobmedzeného prístup audítora ku všetkým relevantným informáciám a osobám )

Dohoda o podmienkach zákazky (zodpovednosť audítora a vedenia spoločnosti, cieľ a rozsah pôsobnosti)

Opakujúce sa audity (zmeny v priebehu auditu, povinnosť audítora informovať regulačné orgány a ďalšie osoby)

Zmeny podmienok zákazky (primerané odôvodnenia ….)

Vyhodnotenie audítorských služieb a dohody o podmienkach na zákazke v súlade na základe odpovedí