0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (505_1 – 2) odsúhlasenie každej položky, prípadne medzisúčet na hlavnú knihu, vytvorenie odkazov k príslušným čiastkam z úvodného rozpisu na podporné rozpisy a naopak (krížové odkazy).

Možné nesprávnosti v začiatočných stavoch (overenie začiatočných stavov…)

Identifikované nesprávnosti (analyzovanie dodatočných audítorských procedúr)

Konzistencia účtovných zásad a účtovných metód (účtovné zásady a metódy použité v začiatočných stavoch)

Nemožnosť získania potrebných údajov