0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (300) – posúdenie a vyhodnotenie významných nesprávnosti na základe poznania účtovnej jednotky a jej prostredia

Účtovná jednotka (vlastnícka štruktúra prehľadná, postoj vedenia k internej kontrole adekvátny…)

Činnosti účtovnej jednotky (predmet podnikania v súlade s údajmi, organizačná štruktúra, finančné zdroje účtovnej jednotky , zoznam hlavných dodávateľov a odberateľov…)

Nepretržité pokračovanie v činnosti účtovnej jednotky (zmeny v účtovných postupoch oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu, Poskytnutie informácií ohľadom súdnych sporov a nárokov…)

Faktory ovplyvňujúce činnosť účtovnej jednotky (vzťahy so spriaznenými osobami,  postupy vo vnútornej kontrole, ktoré by identifikovali transakcie so spriaznenými osobami, stabilita legislatívneho prostredia…)

Prehľad identifikovaných rizík a ich dopad pri určení audítorského rizika