0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (100_2) identifikuje účtovnú jednotku z pohľadu :

Dostupných informačných zdrojov (pozitívnou / negatívnou publicitou, podozrení z podvodov a sprenevery … )

Rizikové zhodnotenie zákazky (riziká ktoré ohrozujú ÚJ z externého a interného prostredia  ) napr. platobná neschopnosť, legislatíva, trhy …

 

Požiadavky na audítora (skúsenosti a odborné znalosti, legislatíva a výkazníctvo v danom prostredí, …)

Nezávislosť audítora (závislosť na klientovi,… )

Existencia ohrozenia nezávislosti (do akej miery existencia nezávislosti ohrozuje prijatie zákazky – analýza odpovedí s vyhodnotením na nízke, stredné a vysoké riziko  )

Priebežné zhodnotenie zákazky a analýza stupňa rizika (nízke, stredné a vysoké) na základe odpovedí