0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (210_1 a 210_2(nová zákazka)) posudzuje základné riziká pri akceptácii klienta, na základe doplňujúcich otázok.

Integrita vedenia spoločnosti (právne sankcie, súdne spory, negatívna publicita, podozrenia z podvodov a sprenevery…)

Získanie nasledujúcich dokumentov (stanovy, zápisnice z valného zhromaždenia, leasingové a úverové zmluvy …)

Rizikové zhodnotenie zákazky (externé a interné riziká)

Požiadavky na audítora (skúsenosti, odborná úroveň, znalosť legislatívy a výkazníctva)

Nezávislosť audítora (nezávislosť na klientovi, iné ako uisťovacie služby, dary…)

Ohrozenie nezávislosti (existencia ohrozenia nezávislosti, lobizmus, honoráre, odmeňovanie, blízke vzťahy…)

Predbežné zhodnotenie zákazky (vhodnosť vedenia účtovníctva, zostavenie účtovnej závierky v zmysle platných zákonov …)

Priebežné zhodnotenie zákazky a analýza stupňa rizika (nízke, stredné a vysoké) na základe odpovedí