0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Pracovný list (250) Interné predpisy – Zohľadnenie zákonov a predpisov pri audite finančných výkazov analyzuje  zdokumentovanie interných predpisov (posúdenie súladu so zákonmi a s predpismi) z rôzných činností účtovnej jednotky

Dotazník na existenciu a aktuálnosť vypracovaných Vnútropodnikových smerníc

Dotazník na dodržanie požiadaviek zákona o účtovníctve

Zohľadnenie zákonov a predpisov pri audite finančných výkazov

Audítorské postupy v prípade zistenia nesúladu alebo podozrenia na nesúlad

Uloženie dokumentov do Registra účtovných závierok