0905 647 435 / 0917 530 997 info@auditsoft.sk

Významnosť

Určujeme významnosť na úrovni účtovnej závierky ako celku. Pre základ určenia významnosti používame účtovné výkazy resp. v našom prípade hlavnú knihu : Aktíva netto, Tržby (60x), Vlastné imanie a Zisk pred zdanením. Pre každú položku máme navrhnutú dolnú a hornú...

Stanovenie rozpočtu

Stanovenie rozpočtu (230) vychádza z etického kódexu. Na riadkoch 19 – 22 sú stanovené údaje priamo z výkazov. Na riadku 24 je určená doba trvania auditu. Doba trvania auditu je v intervale 1 – 10 v rámci pásma Total (mil. EUR) na daný počet hodín....

Odpracované hodiny – Stanovenie rozpočtu

Na každom pracovnom liste (riadky 6 – 9) sa nachádzajú odpracované hodiny : Plán (min.) resp. Plán (hod.) Tieto údaje vstupujú z pracovného listu 230 a práve preto v jednotlivých pracovných listoch nedoporučujeme tento údaj meniť, pretože sa naruší celková...

Inštalácia

Do mailu – poštovej schránky dostávate prílohy, ktoré sú spravidla komprimované (stlačené – archivované). V takejto prílohe sa môže nachádzať viac súborov. Na prvý pohľad vidíte všetky súbory v prílohe. Podarí sa vám ich otvoriť a zobraziť ich obsah. No až...

Významnosť

Pracovný list (320)  Určenie významnosti na úrovni účtovnej závierky ako celku, určenie minimálnej chyby alebo v prípade potreby aj špecifickú významnosť,  posúdenie možnosti výpočtu významnosti, identifikovanie potenciálnych užívateľov účtovnej závierky, špecifikácia...

Záverečné analytické postupy

Pracovné listy (660) Ziskanie a analyzovanie informácií pri záverečných analytických postupoch pred koncom auditu ktoré majú vplyv na celkovom zhodnotení, že účtovná závierka zodpovedá získaným poznatkom o účtovnej jednotke. Popis zmien oproti predchádzajúcemu...

Súhrn zistených chýb a nesprávností

Pracovný list (605) Zdokumentovanie zistených chýb a nesprávnosti počas výkonu auditu a ich zhodnotenie a ich vplyv a dopad neopravených chýb a nesprávností na účtovnú závierku Pracovný list je rekapituláciou pracovných listov (Kontrolné aktivity a tvrdenia, Účtovné...

Overenie súladu výročnej správy

Pracovný list (600_2) Overenie úplnosti a správnosti zverejnenia informácií a údajov vo výročnej správe na základe zistení z auditu. Posúdenie, či medzi výročnou správou a účtovnou závierkou neexistuje významný nesúlad, vydanie správy audítora, kde je vyjadrenie...

Overenie poznámok

Pracovný list (600_1)  Overenie úplnosti a správnosti zverejnenia informácií a údajov v poznámkach účtovnej závierky na základe zistení z auditu. Identifikačné údaje účtovnej jednotky Opis činnosti účtovnej jednotky Informácie o štatutárnych zástupcoch a o...

Vyhlásenie vedenia spoločnosti

Pracovný list (580)  Ziskanie a analyzovanie od vedenia účtovnej jednotky, písomné vyhlásenia o ich presvedčení, že si splnili zodpovednosť za zostavenie účtovnej závierky a úplnosť poskytnutých informácií a uznanie zodpovednosti za zostavenie účtovnej závierky v...

Potvrdenie od právnikov

Pracovný list (545) cieľom je : získanie od právnikov potvrdenia o súdnych sporoch a ich možného vplyvu na účtovnú závierku. získanie od banky potvrdenie o stave účtu ku dňu účtovnej závierky a ich možného vplyvu na výkon audítu. získanie od odberateľov potvrdenie...